Rövidítések jegyzéke

ABUH

Annales Biologicae Universitatum Hungariae

AcAh.

Acta Archaeologica

Af.

Alföld

ÁFÉSZ

Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet

AGASH

Acta Geologica Akademiae Scientiarum Hungariae

AgK.

Agrártörténeti Közlemények

Ah.

Athenaeum

AHASH.

Acta Historicae Artium Academiae Scientiarum Hungariae

AHnMNH.

Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici

ÁI.

Állam és Igazgatás

AIBH.

Annales Instituti Biologici Hungariae Akademiae Scientiarum

AjN.

Ajkai Napló

AjSz.

Ajkai Szó

AjSzd.

Ajkai Századok

ÁK.

Állattani Közlemények

AkÉ.

Akadémiai Értesítő

AKÖV

Autóközlekedési Vállalat

AMAc

Amerikai magyarok arcképcsarnoka. Portrait Gallery of Hungarian Americans. (Főszerk.: dr. TANKA László.) Bp., 2003.

ant.

antológia

ÁNTSz

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

AP.

Acta Papemsia. A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei

ápr.

április

ArÉ.

Archeológiai  Értesítő

AT.

Antik Tanulmányok

aug.

augusztus

AUSSB

Annales Universitatis Scientiarum Budapestensis Sectio Biologica

ÁVH

Államvédelmi Hatóság

AVK.

Audio-Vizuális Közlemények

ÁVO

Államvédelmi Osztály

AZH.

Acta Zoologica Akademiae Scientiarum Hungaricae

Ba.

Balaton

BaF.

Balatoni Futár

BaH.

Balatoni Híradó

BaK.

Balatoni Kurír

BáKL.

Bányászati és Kohászati Lapok

BáL.

Bányászati Lapok

Bándi.

Emlékhelyek Veszprém megyében. (Főszerk.: BÁNDI László.) Vp., 1996.

BBK.

Bakony-balatoni kalendárium. (Szerk.: VARGA Béla.) Vp., 1990–2004.

BÉ.

Balatoni Évkönyv

Bf.

Balatonfüred

BfÉL

Balatonfüredi életrajzi lexikon. (Főszerk.: BAÁN Beáta.) Bf., 2011.

BfH.

Balatonfüredi Hírlap

BfN.

Balatonfüredi Napló

Bg.

Borgazdaság

BME

Budapesti Műszaki Egyetem

BoK.

Botanikai Közlemények

BoL.

Borászati Lapok

Borbándi.

BORBÁNDI Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Bp. 1992.

BOÚTK.

A Budapesti Orvosi Újság Tudományos Közleményei

Bp.

Budapest

BpHl.

Budapesti Hírlap

BpN.

Budapesti Napló

BpSz.

Budapesti Szemle

BSz.

Balatoni Szemle

Bt.

Balaton

BTK

Bölcsészettudományi Kar

BTMK.

 Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei (Folia Musei Historica-Natu-ralis Bakonyiensis)

BTTE.

A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei

BV.

Beata Virgil

Bv.

Búvár

c.

címzetes

C. J. C.

Codex Juris Canonici Corpus Inris Canonici

CH.

Cardiologica Hungarica

Conf.

Confessio

CRT

A kiváltságos Ciszterci Rend zirci, pilisi, pásztói, szentgotthárdi egyesített apátságainak névtára az 1910–1911. iskolai évre. Bp. 1910.

Ct.:

cikkek, tanulmányok

cs. kir.

császári, királyi

Csl.

Csillag

d.

dráma

DA.

Dél Alföld

Dá.

Diárium

dec.

december

DeK.

Debreceni Közlöny

DeSz.

Debreceni Szemle

DISZ

Dolgozó Ifjúság Szövetsége

DNP

Demokrata Néppárt

Dt.

Dunántúl

DtPL.

Dunántúli Protestáns Lapok

DtSz.

Dunántúli Szemle

DtVm.

Dunántúli vármegyék. (Szerk.: Szeghalmy Gyula.) Bp. 1937.

DÚ.

Devecseri Újság

Ed.

Erdő

ÉDÁSZ

Észak-dunántúli Áramszolgáltató

EÉ.

Evangélikus Élet

EEÉ.

Evangélikus Egyházi Élet

EEI.

Evangélikus Egyház és Iskola

ÉfMTt.

Évfordulóink a Műszaki és Természettudományokban

EH.

Esti Hírlap

EhIL.

Egyházi és Iskolai Lap(ok)

Eht.

Egyháztörténet, Egyházi Tár

EKG

elektrokardiogram

EKMK

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

EKt.

Erdészeti Kutatások

EL.

Egyetemi Lapok

Él.

Életünk

EL.

Erdészeti Lapok

elb.

elbeszélés(ek)

ELTE

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

én.

év nélkül

En.

Ethnographia, Ethnographia - Népélet Ethnográfia

EPhK.

Egyetemes Phiológiai Közlemények

ÉS.

Élet és Irodalom

ÉT.

Élet és Tudomány

ETF.

Erdélyi Tudományos Füzetek

ÉtL.

Éremtani Lapok

EU.

Európai Utas

ev.

evangélikus

Év.

Élővilág

F. Sz.

Fontosabb szerepek

FAH.

Folia Archelogia

febr.

február

FEH.

Folia Ethnographia Hungariae

FÉKOSz

Földművesek és Kisgazdák Országos Szövetsége

FG.

Falusi Gazda

FH.

Folia Historica

FHt.

Füredi Hírek; Füredi História

Fi.

Figyelő

Fil. Közl,

Filológiai Közlöny

FjMH.

Fejér Megyei Hírlap

FKP – FKgP

Független Kisgazda Párt

FKgPKv

VidaIstván-Vörös Vince: A Független Kisgazda Párt képviselői. 1944–1949. Bp. 1991.

FL.

Fővárosi Lapok

FMH.

Fejér Megyei Hírlap

FMK.

Fejér Megyei Könyvtáros

FMT.

Földrajzi Múzeumi Tanulmányok

ford.

fordítások, fordító

FrK.

Földrajzi Közlemények

FrZs.

Földrajzi Zsebkönyv

FSz.

Fizikai Szemle

FSzM.

Film, Színház, Muzsika

Ft.

Fotó

FTC

Ferencvárosi Torna Club

FtÉ.

Földtani Értesítő

FTÉ.

Földtani Tudománytörténeti Évkönyv

FtK.

Földtani Közlöny

FtKl.

Földtörténeti Közlemények

FtSz.

Földtani Szemle

Fv.

Filmvilág

FvNSz.

Felvidéki Népszava

Gaál.

Gaál Zoltán: Életművek, életpályák. Győr, 1987.

Gd.

Gazdálkodás

Gestapo

Geheime Staatspolizei

GJ.

Gazdasági Jog

Gulyás.

GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái. 1-  Bp., 1990

GyÉL

Győri életrajzi lexikon. Győr, 1999.

GyK.

Győri Közlöny

GySz.

Győri Szemle

H.

Horizont

Harmath–Katsányi.

 HARMATH István–KATSÁNYI Sándor: Veszprém megye irodalmi hagyományai. Vp., 1969.;1967.; 1976.; 1984.

HCREk

A hazai Ciszterczi-Rend emlékkönyve. Bp. 1896.  =  Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai iszterci Rend. (Bev. és szerk.: Békefi Remig.) Bp. 1896.

HeÉ.

Helytörténeti Értesítő

HEMO

Helyőrségi Művelődési Otthon

Hi.

Honismeret

HiH.

Honismereti Híradó

HiK.

Hidrológiai Közlemények; Hidrológiai Közlöny; Hidrológiai Tájékoztató

HiT.

Honismereti Tanulmányok

HK.

Hadtörténeti Közlemények

HKT.

Hazai és Külföldi Tudósítások

HM

Honvédelmi Minisztérium

hn.

hely nélkül

Ho.

Honvédorvos

Hrt.

Hiradástechnika

HtK.

Hadtörténeti Közlemények

HtMo.

Heti Magyarország

I.

Irodalom

id.

idősb., idősebb

If.

Illusztrierte Flóra

ifj.

ifjabb, ifjú

Ifj. r.

Ifjúsági regény

ill.

illetve

Im.

Igazmondó

IMÉ.

Iparművészeti Múzeum Évkönyve

IMITÉ.

Izraelita Magyar Irodalmi Társaság Évkönyve

Iri.

Irodalomismeret

IrŐ.

Irodalmi Őr

IrSz.

Irodalmi Szemle

It.

Irodalomtörténet

ItKl.

Irodalomtörténeti Közlemények

Já.

Jogállam

jan.

január

Jármai.

Jármai Ervin: Veszprém megye bányászatának és földtanának bibliográfiája. 1–2. köt. Vp., 1986–1988.

Jk.

Jelenkor

JPMÉ.

Janus Pannonius Múzeum Évkönyve

Jt.

Jótanács

JtK.

Jogtudományi Közlemények

júl.

július

jún.

június

k.

körül

kat.

katolikus

Ka.

Kisalföld

KALÁSZ

Katolikus Leánykörök Szövetsége

KALOT

Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos (Testülete)

KaSz.

Katolikus Szemle, Katholikus Szemle

KB.

Karszt és Barlang,

KdN.

Középdunántúli Napló

KÉ.

Közös Értesítő, Veszprém

KéK.

Kémiai Közlemények

Kertész.

KERTÉSZ Károly: Tapolcai életrajzi lexikon 1–4. köt. Tapolca, 2000-2009.

KéS.

Képes Sport

KF.

Korróziós Figyelő

Kft.

Korlátolt felelősségű társaság

KGST

Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa

kh.

kataszteri hold

KhÉL

Keszthelyi életrajzi lexikon. (Főszerk.: PAPPNÉ BEKE Judit.)  Keszthely, 2010.

KhH.

Keszthelyi Hírlap

KHT.

Közhasznú Társaság

KhV.

Keszthely és Vidéke

kiad.

kiadás, kiadó

KIMSZ

Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége

kir.

királyi

kisr.

kisregény

KISZ

Kommunista Ifjúsági Szövetség

KKK.

 Könyv, Könyvtár, Könyvtáros

KLl.

Könyvtári Levelezőlap

Kln.

különlenyomat

KLTE

Kossuth Lajos Tudomány Egyetem

KMML

Kortárs magyar művészeti lexikon 1–3. köt. (Főszerk.: FITZ Péter.) Bp., 1999–2001.

KMP

Kommunisták Magyarországi Pártja

KmTÉ.

Képzőművészeti Társaság Évkönyve

KN.

Keszthelyi Napló

Kn.

Köznevelés

KoFg.

Kőolaj és Földgáz

Komlós.

Komlós Aladár: Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig. 1–2. köt. Bp. 1997.

Korompay

KOROMPAY György: Veszprém. Bp., 1957.

KÖJÁL

 Közegészségügyi és Járványügyi Állomás

KöKl.

Közlekedési Közlöny

KPi.

Konzerv és Paprikaipar

Krt.

Kritika

KSH

Központi Statisztikai Hivatal

KSz.

Kertészet, Szőlészet

Kt.

Kortárs

KtL.

Kertészeti Lapok

KtSz.

Kertészet; Kertészeti Szemle

KÚ.

Képes Újság

Ku.

Korunk

KUT

Képzőművészek Új Társasága

kvt.

könyvtár, Könyvtáros

Lh.

Látóhatár

Lp.

Lelkipásztor

LK.

Levéltári Közlemények

LtSz.

Levéltári Szemle

M.:

Művei, műveiből

MAC

Magyar Atlétikai Club

MADISZ

Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség

MAE

Magyar Agrártudományi Egyesület

MAÉ.

Magyar agrártörténeti életrajzok

MaF.

Magyar Fórum

MÁFI

Magyar Állami Földtani Intézet

MÁFIÉ.

Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve

MÁFKI

Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet

máj.

május

MÁoL.

Magyar Állatorvosok Lapja

MaPSz.

Magyar Pedagógiai Szemle

márc.

március

Markó.

MARKÓ László: A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig. Életrajzi lexikon. Bp., 2000.

MASZ

Magyar Atlétikai Szövetség

MASZOLAJ

Magyar-Szovjet Olajipari Részvénytársaság

MÁV

Magyar Állam Vasutak

MÁVAG

Magyar Állami Vas- Acél- és Gépgyárak Rt.

mb.

 megbízott

MCs.

Magyar Csillag

MCsSz.

Magyar Családtörténeti Szemle

MDF

Magyar Demokrata Fórum

MDP

Magyar Dolgozók Pártja

MÉ.

Magyar Építőművészet

MEDOSZ

Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezete

MÉi.

Magyar Építőipar

MÉL

Magyar életrajzi lexikon. I–III. köt. (Főszerk.: KENYERES Ágnes.) Bp., 1967.

MÉMOSZ

Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége

MÉP

Magyar Élet Pártja

MÉSZ

Magyar Építőművész Szövetség

MESZÖV

fogyasztási szövetkezetek megyei központja

MFSz.

Magyar Filozófiai Szemle

MFT

Magyar Földtani Társulat

MGf.

Magyar Geofizika

MgTsz

Mezőgazdasági Termelőszövetkezet

MHl.

Magyar Hírlap

MHSz

Magyar Szabadságharcos Szövetség

MhT.

 Megyeházi Tudósítások

MIAc

Magyar irodalom arcképcsarnoka

MIm.

Magyar Iparművészet

MIOKÉ.

Magyar Izraeliták Országos Képviselete Évkönyve

MKE

Magyar Kémikusok Egyesülete

MKFIÉ

Magyar Királyi. Földtani Intézet évkönyve

MKh.

Magyar Kórház

MKkL.

Magyar Kémikusok Lapja

MKP

Magyar Kommunista Párt

MKr.

Magyar Kurír

MKsz.

Magyar Könyvszemle

MKtL

Magyar katolikus lexikon. I–XVI. köt. (Főszerk.: DIÓS István.) Bp., 1993–2012.

MLEE

 Maxizmus-Leninizmus Esti Egyeteme

Mlv.

Műemlékvédelem

MMÉEHÉ.

Magyar Mérnök és Építész Egylet Heti Értesítője

MMÉEK,

Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye

MMg.

Magyar Mezőgazdaság

MmT.

Matematika Tanítása

MmTtÉ.

Matematikai és Természettudományi Értesítő

MMű.

Magyar Művészet

MN.

Magyar Nemzet

MNB

Magyar Nemzeti Bank

MNL

Magyar néprajzi lexikon. (Főszerk.: ORTUTAY Gyula.) I-V. köt. Bp., 1977–1982.

MNMNTÉ.

Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának értesítője

MNp.

Magyar Nap

MNz.

Magyar Nemzet

MNy.

Magyar Nyelv

MNyő.

Magyar Nyelvőr

MOA

Magyar Országgyűlési Almanach

MOVE

Magyar Országos Véderő Egyesület

MP.

Magyar Pedagógia

MPH.

Megyei Pedagógiai Híradó

MPK.

Megyei Pedagógiai Körkép

MPRTN

A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998.

MR.

Magyar Radiológia

MS.

Magyar Sion

MSt.

Magyar Sajtó

Mstd.

Magyarságtudomány

MSz.

Magyar Szemle

MSZDP

Magyar(országi) Szociáldemokrata Párt

MSzL

Magyar színházművészeti lexikon. (Főszerk.:Székely György.) Bp., 1994.

MSZMP

Magyar Szocialista Munkáspárt

MSZP

Magyar Szocialista Párt

MTA

Magyar Tudományos Akadémia

MTABlAtOK.

A MTA Biológiai és Agrártudományi Osztályának Közleményei

MTANyIOK.

MTA Nyelv és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei

MTANyK.

MTA Nyelvtudományi Közleményei

MTATBKÉ.

Az MTA Tihanyi Biológiai Kutatóintézet évkönyve, munkái.

MTd.

Magyar Tudomány

MTÉ.

Magyar Tudományos Értekező

MTEÍ.

Magyar Történelmi emlékek. 2. oszt. Írók (Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores.)

MTESZ

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

MTI

Magyar Távirati Iroda

MTk.

Magyar Tanítóképző

MTMSN.

Magyar Természettudományi Múzeum Studia Naturalis

MTSZ

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

MTT.

Magyar Történelmi Tár

MTTN.

Magyar Tudós Társasági Névkönyv

MúDi.

Múzeumi Diárium

MúMM.

Múzsák Múzeumi Magazin

MÚSZ

Magyar Úttörők Szövetsége

MűÉ.

Művészettörténeti Értesítő

Műh.

Műhely (a TIT folyóirata)

MÜKKI

Műszaki Kémiai Kutatóintézet

MűL.

Műegyetemi Lapok

Műv.

Művelődés

MV.

Mozgó Világ

Mv.

Művészet

MvL

Művészeti lexikon. (Főszerk.: ZÁDOR Anna–GENTHON István.) I–IV. köt. Bp., 1965–1968.

MvSz.

Műemlékvédelmi Szemle

MZ.

Magyar Zene

Mzs.

Muzsika

MZsL

Magyar zsidó lexikon. (Szerk.: Újvári Péter.) Bp., 1929.

MZsSz.

Magyar Zsidó Szemle

N.

Napló (Veszprém megyei újság)

Na.

Népakarat

Nagy.

NAGY Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 1–8. köt. Bp., 1987–1988.

nb.

nemzetségbeni

NÉ.

Néprajzi Értesítő

NEB

Népi Ellenőrzési Bizottság

NÉKOSZ

Népi Kollégiumok Országos Szövetsége

NEP

Nemzeti Egység Párt

NEVIKI

Nehézvegyipari Kutató Intézet

NH.

Néprajzi Hírek

NK.

Néprajzi Közlemények

NL.

Nők Lapja

NM.

Napi Magyarország

nov.

 novella, november

NPP

Nemzeti Parasztpárt

Nsz.

Népszabadság

Nszav.

Népszava

Nt.

Néptanoda

NtL.

Néptanítók Lapja

NuK.

Numizmatikai Közlemények

Nv.

Nagyvilág

ny.

nyugalmazott

Ny.

Nyugat

NymH.

Nyugatmagyarországi Híradó

NytK.

Nyelvtudományi Közlöny

OÉÁ

Országos Érc és Ásványbányák

OH.

Orvosi Hetilap

OHl.

Országos Hírlap

okt.

október

OKTK.

Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye

ONCSA

Országos Nemzeti Családsegítő Alapítvány

OOK

Országos Oktatástechnológiai Központ

OOKK.

Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei

OPI

Országos Pedagógiai Intézet

OSZK

Országos Széchényi Könyvtár

OTI

Országos Társadalombiztosítási Intézet

OV.

Ország Világ

PáH.

Pápai Hírlap

Pálffy.

PÁLFFY Géza: A veszprémi végvár fő- és vicekapitányainak életrajzi adattára (16–17. század). Vp., 1998.

PáN.

Pápai Napló

PaSz.

Pannonhalmi Szemle

PáV.

Pápa és Vidéke

PdK.

Padányi Krónika

PdL.

Pedagógusok Lapja

PDP

Polgári Demokrata Párt

PdSz.

Pedagógiai Szemle

PE

Pannon Egyetem (Veszprém)

PeH.

Pesti Hírlap

PEIL.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

Pél

Pécs lexikon I. (Főszerk.: ROMVÁRY Ferenc.) Pécs, 2010.

PeN.

Pesti Napló

Pfeiffer.

PFEIFFER János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára 1630–1950. Püspökei, kanonokjai, papjai. München, 1987.

PfN.

Petőfi Népe

PFT.

A Pannonhalmi Főapátság története. (Szerk. Sörös Pongrác.) Bp., 1916.

PHl.

Pápai Hírlap

PHT.

Pápai Honismereti Tanulmányok

PKL.

Pápai Kollégiumi Lapok

PL.

Pápai Lapok

PMÉ.

Pápai Múzeum Értesítője

PMTK.

Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai

PN.

Pannon Napló

Poór.

POÓR Ferenc: Veszprém megyei színházművészeti lexikon. Vp., 2008.

PP.

Pannon Panteon

PPL

Pápai pedagógus lexikon. (Főszerk.: TUNGLI Gyula.) Pápa, 1997.

PrEIL.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

PRFÉ.

Pápai Református Főiskola értesítője

PRKÉ.

A Pápai Ref. Kollégium évkönyve

prot.

protestáns

PrSz.

Protestáns Szemle

PSzBRt.

A pannonhalmi Szent Benedek Rend története. (Szerk.: Erdélyi László.) 1–12. köt. Pannonhalma, 1902–1911.

PT.

Pszichológiai Tanulmányok

PtK.

Párttörténeti Közlemények

PTm.

Pápai Textilmunkás

PÚ.

Palotai Újság

r.

regény

r. k.

római katolikus

RaK.

Radiológiai Közlemények

RE.

Református Egyház

ReE.

Református Egyház

ReÉ.

Református Élet

ref.

református

Rel.

Relígió

RL.

Reformátusok Lapja

RMKT

Régi Magyar Költők Tára

RNL

Révai Nagy Lexikona. I–XXI. köt. Bp., 1911–1935.

Rt.

Részvénytársaság

RtL.

Rovartani Lapok

RÚL

Révai Új Lexikona. I–XIX. köt. (Főszerk.: KOLLEGA TARSOLY István.) Szekszárd, 1996–2008.

SáF.

Sárospataki Füzetek

Salamon.

Salamon Nándor: Kisalföldi művészek lexikona. Győr, 1998.

SBH.

Studio Botanica Hungarica

SHM.

Somogyi Honismeret

Si.

Sütőipar

SK.

Somogyi Kalendárium

Sm.

Somogy

SmSz.

Somogyi Szemle

SoH.

Somogyi Hírlap

SpSz.

Soproni Szemle

StSz.

Statisztikai Szemle

Sv.

Somlóvidék

SV.

Sümeg és Vidéke

SvH.

Sárvári Hírlap

sz.

század, szám

Sz.

Századok (folyóirat)

SZDP

Szociáldemokrata Párt

szept.

szeptember

SzF.

Szabad Föld

SzfSz.

Székesfehérvári Szemle

Szh.

Színház

Szi.

Szeszipar

Sziklay.

Sziklay János: Veszprém város az irodalomban és művészetben. Vp., 1931. ­ Dunántúli kultúrmunkások. Bp., 1941.

Szinnyei.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1–14. köt. Bp., 1891–1914.

Szk:

 Szerkesztések

szm.

színmű

SzMv.

Szabad Művészet

SzN.

Szabad Nép

SZOT

Szakszervezetek Országos Tanácsa

Szöllősi.

Szöllősi Mihály: Rátóti krónika. Vp., 1995.

SzPFÉ.

Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve

SzSzSz.

Szabolcs-Szatmári Szemle

SZTK

Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ

tan.

tanulmány

tb.

tiszteletbeli

TBKÉM.

MTA Tihanyi Biológiai Kutatóintézet évkönyve, munkái. Tihany.

TÉk.

A pápai Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola jubileumi évkönyve 1638–1988. Pápa, 1988.

TESZÖV

Termelők és Szövetkezők Érdekvédelmi Szövetsége

ThSz.

Theológia; Theológiai Szemle; Theológiai Szaklap

Tilhof.

TILHOF Endre: Ajkai életrajzi lexikon. 1; 2. köt. Ajka, 2003; 2008. Devecseri életrajzi lexikon. Devecser, 2007.

TIT

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

tk.

tankönyv

TkK.

Térképészeti Közlemények

TL.

Tapolcai Lapok

TlMN.

Tolna Megyei Népújság

TmV.

Természet Világa

tört. r.

történelmi regény

Tr.

Turul

TrL.

Turisták Lapja

tsz

termelőszövetkezet

Tsz.

Társszerző

TSSz.

Testnevelés és Sportegészségügyi Szemle

Tt.

Tiszatáj

TT.

Történelmi Tár

TtKl.

Természettudományi Közlöny, Természettudományi Közlemények

TtMÉ.

Természettudományi Múzeum Évkönyve

TtSz.

Történelmi Szemle

TtTÉ.

Természettudományi Társulat Évkönyve

TÚ.

Tapolcai Újság

TuGy.

Tudományos Gyűjtemény

TuMg.

Tudomány és Mezőgazdaság

tv.

televízió

TV.

Tapolca és Vidéke

TVl.

Tapolcai Világlap

TVMK.

Tapolcai Városi Múzeum Közleményei

u.

út, utca

ÚBN.

Új Balatonfüredi Napló

ÚDt.

Új Dunatáj

ÚÉ.

Új Élet

ÚE.

Új Ember

ÚF.

Új Fórum

ÚFH.

Új Füredi Hírek

ÚFr.

Új Forrás

ÚH.

Új Horizont

ÚHe.

Új Helikon

ÚHi.

Új Hírek

ÚÍ.

Új Írás

ÚId.

Új Idők

ÚjMÉ.

Új Magyar Építőművészet

UME

Új Művészek Egyesülete

ÚMÉL

Új magyar életrajzi lexikon. I–VI. köt. (Főszerk.: MARKÓ László.) Bp., 2001 –2007.

ÚMIL

Új magyar irodalmi lexikon. 1–3. köt. (Főszerk.: PÉTER László.) Bp., 1994.

ÚMv.

Új Művészet

ÚPSz.

Új Pedagógiai Szemle

USA

United States of America (Amerikai Egyesült Államok)

ÚT.

Új Tükör

ÚTÚ.

Új Tapolcai Újság

ÚV.

Új Világ

ÚVp.

Új Várpalota

ÚZSz.

Új Zenei Szemle

ÜÉ.

Ügyészségi Értesítő

v.

vers,  költemény

VÁÉV

Veszprém Megyei Állami Építőipari Vállalat

VáF.

Várpalotai Füzetek

VáHÉ.

Várpalota Helytörténeti Értesítője

vál.

válogatott

Varga.

VARGA Béla: Veszprém város lexikona. Vp., 2009.

VB

Végrehajtó Bizottság

VE

Veszprémi Egyetem

Vé.

Városépítés

VEAB

Veszprémi Akadémiai Bizottság

Véghely.

VÉGHELY Dezső: Emléklapok rendezett-tanácsú Veszprém város közigazgatási életéből. Vp., 1886.

VF.

Villa Filip

Vg.

Vízgazdálkodás

Víg.

Vigília

vígj.

vígjáték

Vih.

Viszhang

vm.

vármegye

VMKÉ.

A Veszprém Megyei Könyvtár Évkönyve

VMMSz.

Veszprém Megyei Művelődési Szemle

VMN.

Veszprém Megyei Népújság

VN.

Vas Népe

VnÚ.

Vasárnapi Újság

Vp.

Veszprém

Vp7N.

Veszprémi 7 Nap

VpEN

Veszprémi egyházmegye névtára. Veszprém, 1975.

VpF

Veszprémmegyei fejek 1919–1929. Veszprém, 1929.

VpFH.

Veszprémi Független Hírlap

VpH.

Veszprémi Hét

VpHír.

Veszprémi Hírek

VpHl.

Veszprémi Hírlap

VpK.

Veszprémi Közlöny

VpKÚ.

Veszprémi Kis Újság

Vpm.

Veszprémvármegye

VpMHT.

Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok, Veszprém Megyei Helytörténeti Tanulmányok

VpMKÉL

Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon. 1–2. köt. (Főszerk.: VARGA Béla.) Vp., 2001.

VpMMK.

Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1– Vp., 1963–

VpMMKl.

Veszprém Megyei Művelődési Közlemények

VpMMSz.

Veszprém Megyei Művelődési Szemle

VpN.

Veszprémi Napló

VpNú.

Veszprémi Népújság

VPRO

A veszprémi püspökség római oklevéltára. – Monumenta romana episcopatus Veszprimiensis. (Szerk. összeáll.: Fraknói Vilmos, Lukcsics József). 1–6. köt.  Bp. 1896–1907.

VpSz.

Veszprémi Szemle

VpTT.

Veszprémi Történelmi Tár

VpÚ.

Várpalotai Újság

VSz.

Vasi Szemle

VÚ.

Vasárnapi Újság

VVE

Veszprémi Vegyipari Egyetem

VZ.

Vörös Zászló

Z.

A Zene

ZÉ.

Zalai Évkönyv

ZHl.

Zalai Hírlap

Zk

Zeneközlöny

ZKL.

Zalai Könyvtári Levelező

ZL.

Zenészeti Lapok

ZmA.

Zalamegyei Almanach

ZnL

SZABOLCSI Bence–TÓTH Aladár: Zenei lexikon. I–III. köt. Bp. 1965.

Zoványi.

ZOVÁNYI Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp., 1977.

Z-SK.

Zala–Somogyi Közlöny

ZV.

Zirc és Vidéke

ZvFTU.

Zalavármegye feltámadása a Trianon után. Zalai fejek. (Összeáll. Békassy Jenő.) Zalaegerszeg, 1930.)

ZSz.

Zenei Szemle